Agnieszka Degórska

Radca prawny

Agnieszka specjalizuje się w regulacjach prawnych rynku kapitałowego w Polsce. Jej naczelna ekspertyza obejmuje fundusze inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych funduszy inwestycyjnych i działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych i spółek prawa handlowego.

Doświadczenie

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jej domeną jest szeroko pojęte prawo gospodarcze, a przedmiotem szczególnego zainteresowania – prawo rynku kapitałowego. Jako specjalistka sektora rynku kapitałowego z perspektywy regulatora, w Kancelarii będzie doradzała podmiotom mającym w planach zarządzanie ASI lub już nimi zarządzającym, a także towarzystwom funduszy inwestycyjnych, przede wszystkim w zakresie zagadnień odnoszących się do reprezentowanych przez nie funduszy inwestycyjnych.

Zakres jej specjalizacji obejmuje również projekty z obszaru compliance.

Kluczowe doświadczenie zdobywała zarówno w kancelariach prawnych, jak i w Komisji Nadzoru Finansowego, prowadząc postępowania licencyjne dla zarządzających ASI oraz uczestnicząc w analizie i rozstrzyganiu wątpliwości prawnych i operacyjnych w zakresie działalności zarządzających ASI, towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

Jest ponadto profesjonalnym pełnomocnikiem w sporach sądowych, z doświadczeniem w zakresie obsługi korporacyjnej klientów.

Wybrane projekty:

  • obsługa prawna podmiotów prawa gospodarczego w obszarach bieżącej działalności, w tym sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych na wszystkich etapach postępowania,
  • udział w procesie wydawana zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną,
  • udział w procesach dotyczących wpisu zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także odmowy i wykreślenia zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi z rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi,
  • udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w podmiotach z sektora rynku kapitałowego,
  • analiza zawiadomień o wprowadzeniu alternatywnej spółki do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • analiza zawiadomień o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub objęcia akcji

    lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym,

  • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania prawne kierowane do Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane w zakresie wynikającym z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz innych przepisów regulujących działalność podmiotów z sektora rynku kapitałowego.