Zmiana podmiotu zarządzającego PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje możliwość zmiany przez podmiot zatrudniający instytucji zarządzającej PPK na inną. Procedura zmiany instytucji zarządzającej PPK składa się z kliku etapów, których szczegółowa charakterystyka jest przedmiotem niniejszego artykułu. Warto zaznaczyć, że osoba zatrudniona może nie … Continued

Umowy składające się na Pracowniczy Plan Kapitałowy  

W ramach tworzenia PPK, podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK. Obligatoryjne elementy powyższych umów określa ustawa o PPK. Korzystnym dla podmiotów zatrudniających rozwiązaniem jest wyłączenie podejmowanych przez nie czynności spod … Continued

Utworzenie i administrowanie PPK

W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu tworzenia PPK, powinien być on podzielony na etapy o odpowiedniej długości czasowej. Trzeba również wskazać, że także po utworzeniu PPK, na podmiocie zatrudniającym ciążą dalsze obowiązki związane z jego bieżącym prowadzeniem. Świadomość istnienia powyższych obowiązków … Continued

Ewidencja i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych

Omawiając zagadnienia związane z funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych, dziś skupimy się na dwóch instytucjach, w ramach których gromadzone i udostępniane są dane istotne z punku widzenia uczestnictwa w planach. W celu zgromadzenia i uporządkowania informacji o wszystkich podmiotach oferujących PPK, … Continued

Przepisy karne w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W celu ochrony praw osób oszczędzających w PPK, ustawodawca zdecydował się na objęcie części niedozwolonych działań sankcjami karnymi. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie zachowania zostały zabronione pod groźbą nałożenia kary grzywny, ograniczenia, a w niektórych przypadkach nawet pozbawienia … Continued

Sposoby wykorzystania środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Choć głównym celem PPK jest zapewnienie jego uczestnikom dodatkowego źródła zaopatrzenia na starość, ustawa o PPK przewiduje także przypadki, w których wypłata może nastąpić przed osiągnięciem przez uczestnika wymaganego wieku. Wcześniejsza wypłata środków możliwa jest w razie wystąpienia doniosłych potrzeb … Continued

Prywatny charakter oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Środki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pochodzą od pracownika, pracodawcy i Państwa. Celem gromadzenia środków na rachunku PPK jest ich wypłata dopiero po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Ustawa o PPK przewiduje jednak przypadki, w których podział środków … Continued

Kiedy nie trzeba tworzyć Pracowniczego Planu Kapitałowego?

Chociaż Pracownicze Plany Kapitałowe mają w założeniu objąć wszystkie osoby zatrudnione, niektóre podmioty mogą ich nie tworzyć. Małe podmioty mogą skorzystać z ustawowych wyłączeń, natomiast większe – z możliwości prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) zamiast PPK. Jakie podmioty mogą nie … Continued

Czym jest fundusz zdefiniowanej daty?

Jedną z form prawnych, w jakich mogą być prowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe są specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte tworzone w formule “funduszy/subfunduszy zdefiniowanej daty”. Każdy podmiot znajdujący się w ewidencji PPK musi oferować określoną liczbę takich funduszy. Czym charakteryzują się fundusze … Continued