Martyna Szczygielska

Adwokat

Martyna zajmuje się przygotowywaniem umów, opinii prawnych, memorandów, uczestniczeniem w transakcjach fuzji i przejęć, jak również mediacjach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Ponadto reprezentuje klientów przed sądami polubownymi oraz sądami powszechnymi. Pomaga również przy sporządzaniu analiz due dilligence w zakresie obejmującym prawa własności intelektualnej, sprawy korporacyjne oraz w zakresie umów.

mail: [email protected]

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2014 roku w warszawskich kancelariach prawnych, koncentrując się w szczególności na zagadnieniach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Bilewskiej pt. „Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika poprzez zawieszenie w wykonywaniu praw udziałowych”. Ukończyła Akademię Arbitrażu organizowaną przez Europejskie Centrum Arbitrażu (ECA). Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w efekcie czego uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wybrane projekty:

 •  reprezentacja podmiotów gospodarczych w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem
  Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
 • obsługa spółek technologicznych w zakresie prawa autorskiego oraz własności
  przemysłowej, w tym w zakresie rejestracji znaków towarowych przez Urzędem
  Patentowym Rzeczypospolitej (UPRP) oraz przed European Union Intellectual
  Property Office (EUIPO),
 • udział w procesach przekształceń, podziałów i połączeń spółek kapitałowych i
  osobowych,
 • obsługa prawna procesów finansowania spółek, w tym wsparcie prawne w zakresie
  prywatnej emisji obligacji spółek oraz w zakresie pełnienia funkcji administratora
  zabezpieczeń,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w zakresie wyłączenia
  wspólnika ze spółki, jak i squeeze out’u akcjonariusza,
 • wsparcie prawne w zakresie złożonych spraw karnych gospodarczych w szczególności
  w sektorze finansowym.