PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Dnia 19 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a pierwsze podmioty zostaną objęte programem 1 lipca 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa, kolejna forma dodatkowego zabezpieczenia społecznego. Istotą PPK jest obligatoryjne oferowanie przez podmioty zatrudniające (pracodawców) możliwości oszczędzania w formach grupowego inwestowania przy zapewnieniu obowiązkowego opłacania składek, tak przez pracodawców (1,5% wynagrodzenia brutto), jak też pracowników (2% wynagrodzenia brutto).

Kancelaria oferuje wsparcie prawne w zakresie PPK zarówno pracodawcom, jak i instytucjom finansowym zamierzającym oferować i prowadzić PPK.

 

Etapy wprowadzenia PPK u pracodawców

Przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające: Data stosowania przepisów Ustawy PPK
co najmniej 250 osób zatrudnionych
według stanu na 31 grudnia 2018 r.
od 1 lipca 2019 r.
co najmniej 50 osób zatrudnionych
według stanu na 30 czerwca 2019 r.
od 1 stycznia 2020 r.
co najmniej 20 osób zatrudnionych
według stanu na 31 grudnia 2019 r.
od 1 lipca 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021 r.

Wyjątek: Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, mogą zawierać umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK w terminie, w którym Ustawa o PPK ma zastosowanie w stosunku do podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

 

Co PPK oznacza dla pracodawcy?

W związku z prowadzeniem PPK na pracodawcę zostaną nałożone nowe obowiązki administracyjne oraz informacyjne takie jak:

 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową,
 • podpisanie w imieniu i na rzecz pracowników umów o prowadzenie PPK,
 • terminowe naliczanie składek podstawowych i dodatkowych,
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z PPK.

 

Pomoc prawna Kancelarii dla pracodawców w zakresie PPK obejmuje m.in.:

 • przygotowanie wzorów umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK,
 • doradztwo pracodawcy w wyborze podmiotu zarządzającego PPK spełniającego wymagania pracodawcy,
 • negocjacje z podmiotem zarządzającym oraz doprowadzenie do zawarcia umowy zabezpieczającej należycie interesy pracodawcy, ewentualne negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników,
 • prowadzenie szkoleń oraz prezentacji dla pracodawcówvi pracowników na temat PPK,
 • bieżące informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPK,
 • wsparcie w bieżącym administrowaniu programem , zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

 

Pomoc prawna Kancelarii dla instytucji finansowych uprawnionych do oferowania PPK w zakresie jego utworzenia i prowadzenia obejmuje m.in.:

 • wsparcie w przygotowaniu produktów PPK polegajace na przygotowania wzorów dokumentów (m.in. umów o zarządzanie PPK, umów o prowadzenia PPK, oświadczeń),
 • prowadzenie szkoleń oraz prezentacji dla instytucji prowadzących PPK lub zamierzających utworzyć PPK,
 • pomoc w działaniach mających na celu zarejestrowanie danego podmiotu zamierzającego prowadzić PPK w ewidencji PPK (przygotowanie i złożenie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, reprezentowanie w postępowaniu przez organem dopuszczającym produkt);
 • przygotowanie lub opiniowanie materiałów marketingowych dotyczących oferowanego produktu PPK,
 • pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur/regulaminów wewnętrznych w zakresie prowadzenia PPK,
 • pomoc w sporządzaniu okresowych ocen funkcjonowania PPK oraz monitorowania działalności podmiotu zarządzającego,
 • informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym mających wpływ na funkcjonowanie PPK,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPK,
 • wsparcie w bieżącym administrowaniu programem , zgodnie z oczekiwaniami Klienta.