RODO (właściwie: Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) stanowi nową regulację unijną, której celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Państwach Członkowskich UE.

zakres naszego wsparcia obejmuje między innymi:

  • przygotowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (polityki bezpieczeństwa, wewnętrzne polityki dla działów, rejestry czynności przetwarzania, umowy powierzenia, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgłoszenie Inspektorów Ochrony Danych itd.),
  • bieżące wsparcie prawne w przypadku naruszenia ochrony danych, w tym wycieków danych,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w stosunkach pracowniczych,
  • doradztwo w zagadnieniach związanym z przekazywaniem danych do Państw trzecich, również w zakresie przygotowania i zastosowania Wiążących Reguł Korporacyjnych (Binding Corporate Rules),
  • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej z uwzględnieniem zagadnień przekazywania danych osobowych poza obszar EOG,
  • kompleksową analizę przepływów danych osobowych zarówno w spółce (podmiocie przetwarzającym dane), jak i ze spółki na zewnątrz organizacji, w celu ustalenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  • reprezentację w postępowaniach kontrolnych przed organem nadzorczym oraz w ewentualnych postępowaniach pokontrolnych.