Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, dobrowolny program gromadzenia oszczędności. Jest to kolejna forma dodatkowego zabezpieczenia społecznego.

Istotą PPK jest obligatoryjne oferowanie przez podmioty zatrudniające (pracodawców) możliwości oszczędzania w formach grupowego inwestowania przy zapewnieniu opłacania składek, tak przez pracodawców (1,5% wynagrodzenia brutto), jak też pracowników (2% wynagrodzenia brutto).

W związku z prowadzeniem PPK na pracodawcę zostały nałożone nowe obowiązki administracyjne oraz informacyjne takie jak:

 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową,
 • podpisanie w imieniu i na rzecz pracowników umów o prowadzenie PPK,
 • terminowe naliczanie składek podstawowych i dodatkowych,
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z PPK.

Kancelaria oferuje wsparcie prawne w zakresie związanym z wdrożeniem i obsługą PPK zarówno pracodawcom, jak i instytucjom finansowym zamierzającym oferować i prowadzić PPK.

Pomoc prawna Kancelarii dla pracodawców w zakresie PPK obejmuje m.in.:

 • doradztwo pracodawcy w wyborze podmiotu zarządzającego PPK spełniającego wymagania pracodawcy,
 • negocjacje z podmiotem zarządzającym oraz doprowadzenie do zawarcia umowy zabezpieczającej należycie interesy pracodawcy, ewentualne negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników,
 • prowadzenie szkoleń oraz prezentacji dla pracodawców i pracowników na temat PPK,
 • bieżące informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPK,
 • wsparcie w bieżącym administrowaniu programem, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

Pomagamy również instytucjom finansowych uprawnionym do oferowania PPK w zakresie jego utworzenia i prowadzenia:

 • wsparcie prawne w zakresie tworzenia funduszy oraz subfunduszy cyklu życia,
 • wsparcie w przygotowaniu produktów PPK polegające na przygotowaniu wzorów dokumentów (in. umów o zarządzanie PPK, umów o prowadzenia PPK, oświadczeń),
 • prowadzenie szkoleń oraz prezentacji dla instytucji prowadzących PPK lub zamierzających utworzyć PPK,
 • pomoc w działaniach mających na celu zarejestrowanie danego podmiotu zamierzającego prowadzić PPK w ewidencji PPK (przygotowanie i złożenie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, reprezentowanie w postępowaniu przez organem dopuszczającym produkt);
 • przygotowanie lub opiniowanie materiałów marketingowych dotyczących oferowanego produktu PPK,
 • pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur/regulaminów wewnętrznych w zakresie prowadzenia  PPK,
 • pomoc w sporządzaniu okresowych ocen funkcjonowania PPK oraz monitorowania działalności podmiotu zarządzającego,
 • informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym mających wpływ na funkcjonowanie PPK,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPK,
 • wsparcie w bieżącym administrowaniu programem, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.