Świadczymy kompleksową obsługę prawną reprezentując naszych klientów w sporach sądowych na wszystkich ich etapach. Działamy w imieniu i na rzecz klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, a także w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uczestniczymy także w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, w szczególności dotyczących ochrony dóbr osobistych, spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej, sporów korporacyjnych, a także prawa nieruchomościowego, upadłościowego i naprawczego, prawa pracy oraz własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • kompleksowe doradztwo przedsądowe,
  • postępowania zabezpieczające w sprawach majątkowych i niemajątkowych,
  • postępowania prowadzone przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne,
  • postępowania arbitrażowe i mediacyjne,
  • nadzorowanie postępowań egzekucyjnych.