Jakub Polak

Prawnik, Aplikant radcowski

Jakub specjalizuje się w prawie rynku finansowego, w szczególności w zakresie funduszy inwestycyjnych i funduszy venture capital, a także w transakcjach kapitałowych i umowach inwestycyjnych dla start-upów.

"Imperia legum potentiora quam hominum"

Doświadczenie

Jakub zdobywał doświadczenie na stanowisku in-house lawyer w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie nabył praktyczną wiedzę w zakresie funduszy inwestycyjnych zamkniętych i funduszy inwestycyjnych otwartych. Doświadczenie zdobywał również w kancelariach prawnych i departamentach prawnych innych spółek kapitałowych.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego (w tym w Gazecie Parkiet i Pulsie Biznesu), jak również był gościem audycji radiowej w Radio TOK FM.

Jakub jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wybrane projekty:

  • brał udział w licznych transakcjach kapitałowych na rynku niepublicznym, w tym transakcji wniesienia nieruchomości do FIZ o wartości ponad 60 mln złotych,
  • wdrażanie regulacji AML, MIFID II, FATCA, CRS, BMR, FRP w podmiotach rynku finansowego, w tym w dużym TFI wchodzącym w skład  międzynarodowej grupy kapitałowej,
  • dostosowanie działalności wiodących funduszy Venture Capital do wymogów regulacyjnych, w tym prowadzenie kilkunastu postępowań rejestrowych ZASI w KNF,
  • przeprowadzenie licznych emisji papierów wartościowych, w tym obligacji partycypacyjnych i certyfikatów inwestycyjnych FIZ,
  • sporządzanie i weryfikowanie umów inwestycyjnych, w tym w ramach programów grantowych w PFR i NCBiR.