Katarzyna Mordaka

Partner Zarządzający, Radca prawny

Katarzyna jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

„Jeśli zależy Ci na tym co robisz, to znaczy, że zadbasz, aby zrobić to naprawdę dobrze”

Doświadczenie

Jej doświadczenie zawodowe to 16 lat pracy jako prawnik na rynku kapitałowym, w tym 10 lat na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (KBC TFI S.A., BPH TFI S.A.). Do jej obowiązków należała m. in. bieżąca obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych jak i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, jak również tworzenie oraz administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi oraz pozostałymi produktami oszczędnościowymi oferowanymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych opartymi na inwestycjach w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, uzyskany po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto ukończyła podyplomowe studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także uczestniczyła w szeregu szkoleń regulacyjnych organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz inne podmioty specjalizujące się w zagadnieniach rynku kapitałowego i finansowego. Jest autorem wielu publikacji i opracowań z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Wybrane projekty:

  • wsparcie prawne w zakresie emisji niepublicznych papierów wartościowych, w szczególności  w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz struktur prawnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych dedykowanych prywatnym inwestorom,
  • wsparcie prawne w procesach przekształcenia i łączenia funduszy inwestycyjnych,
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia pracowniczych programów emerytalnych wraz z reprezentowaniem Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak również wsparcie prawne w zakresie tworzenia innych programach oszczędnościowych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych,
  • nadzór i koordynacja nad kompleksowym wdrożeniem regulacji RODO w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
  • obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego we wszelkich obszarach bieżącej działalności.